Inst itutit i Gjeos hkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit ka par alajmëruar reshje inten sive në fundjavën që po vjen. Konk retisht reshje do të ketë në datat 23-26 janar të përqën druara në veri dhe në jug.

Sipas IGJ EUM, këto reshje do të sjellin rritje të pr urjeve dhe nive leve në Lumenjtë Drin-Buna, Liqenin e Shkodrës dhe Lumin Vjosa.

Sipas llo garitjeve të IGJE UM, përgjatë dt. 23-26 Janar 2021 priten reshje int ensive, të cilat do të jenë më të përqëndruara në veri dhe në jug të territorit.

Nga llo garitjet hidro logjike të IGJEUM, këto reshje do të sjellin rritje të pru rjeve dhe niveleve në Lumenjtë Drin-Buna, Liqenin e Shkodrës dhe Lumin Vjosa. Në pjesët e sipërme të këtyre bas eneve lumorë, mund të ketë vërshime të shpejta të përrenjve dhe lumenjve më të vegjël

Lumenjtë e tjerë do kenë rritje të prurjeve por nuk parashikohet rr ezik nga përmbytjet. Ky informacion do të përditësohet nga IGJEUM sipas lloga ritjeve më të fundit hidr ologjike dhe do të njoftoheni për çdo ndryshim në parashikimin e rr ezikut të përm byt jeve.