Një po lic është pe zullu ar nga puna pasi në vend që t’i vendoste gj ob ë një vajze, e puthi atë. Ngjarja e pazakontë ndodhi në Peru dhe gjithçka është filmuar nga kamerat e si gu risë.

Vajza që shihet në video kishte thyer orën p oli c ore dhe kur po li ci e ndaloi, ajo e bindi të mos e ndës hkojë në këmbim të puthjes.

Mediat e huaja bëjnë të ditur se po lici është pez ull uar nga detyra dhe po zhvillohen het ime për këtë rast.

Ibero Rodriguez, zyrtar për si gur inë e qytetarëve tha: “Kryetari ynë, Luis Molina, e ka marrë vendimin për ta pe z ullu ar  menjëherë këtë po l ic. Ekzistojnë disa shke lje: Vajza nuk e respekton distancën sociale dhe ai e lejon këtë gjë. Më pas, ai e heq maskën dhe i jep një puthje. Kjo është shk elje ser ioze dhe për këtë arsye ai është pe zul luar”.