Pol igam ia është një prak tikë martesore e njohur veçanërisht në botën arabe dhe në vende të caktuara të Afrikës Nën-Sahariane. Por ka edhe raste kur ndo dhin edhe në vende perëndimore që kanë be sim kat olik ose orto doks.

Rasti i Ivan Sukhov, i cili është rus dhe i besi mit orto doks ka habitur botën. Ivan ka tre gra dhe nëse ato e be zdisin i dë non duke u thënë se nuk do të bëj gjë me to në kr evat për një muaj rre sht.

Ai do të ketë 50 fëmijë dhe thotë se shkon mirë me të gji tha gratë. Deri më tani ai ka 10 fëmijë. Njëra nga gratë puno n si infermiere, kurse dy të tjerat janë pa punë ato qën drojnë në shtëpi.

Sigurisht që familja e ma dhe merr nd ihma nga shteti rus dhe së shpej ti, ata pritet të zven dosen në një shtëpi të madhe në pr eferi.

Burimi:SantePlusMagazine/ Përktheu dhe përshtati: Revista Ora.