Ibrahim Avdija nga Gjakova është di agn ostikuar me tum or meta sta tik dhe ka nevojë për ndihmë që të trajtohet jashtë vendit, përkatësisht në Turqi.

Për 24-vjeçarin, deri më tani të gjitha shpe nzimet për sëmundjen e tij janë kryer nga familjarët dhe të afërmit e tij në Kosovë, por tani atij i duhet ndihma edhe e njerëzve bamirës.

“Në pamun dësi të përballjes dhe mbulimit të shumë prej 40 mijë euro për trajtim në Turqi, kemi mbetur të detyruar të kërkojmë mbështetje finan ciare të familjarëve dhe njerëzve bami rës”, thuhet në njo ftimin ku kërkohet ndihmë nga familjarët e tij.

Kontributin e juaj mund ta bëni onl ine përmes Pa yPa l, xhirol logarisë në N LB B ank, agjen cive të tr ansfereve apo duke dërguar SMS në Vala. Po ashtu, te parku i qytetit, përballë Hotel Pashtriku nga ora 12:00 deri ne ora 20:00.

Emri dhe mbiemri: Arbër S. Avdija [vëllai i Ibrahimit]
Xhirollogaria: 1704-0185-0127-9932
Banka: NLB Bank
IBAN: XK05-1704-0185-0127-9932
SWIFT/BIC: NLPRXKPRXXX

Dërgesa përmes We stern Uni on & Mo neyGr am, në emër të Arbër S. Avdija [vëllai i Ibrahimit] S MS në Vala te numri i telefonit: 55103

Mundësia e kont aktit përmes numrit të tel efonit të Arbër S. Avdija [vëllai i Ibrahimit]: +383 43 991 027