Në vitet e para të dem okracisë pati fatin të merrte një ftesë nga shkolla e fa mshme franceze “Flo rent” për të bërë një eksp eriencë të cilën ia ofroi z.François Florent,

Sesilia Plasari sfidon vitet - Konica.al

krijuesi dhe dre jtuesi i të kësaj shkolle franceze e in ternac ionaleU nis drejt Parisit të fam shëm ku prindërit e saj hynë në b orxh për ti paguar biletën e avionit.Komedia “Edhe ashtu edhe kështu”, me regji dhe skenar të Bujar Kapexhiut, me muzikë të Ardit Gjebresë është prodhuar në vitin 1989 nga “Kinostudio Shqipëria e Re”. Sesilia Plasari ishte vetëm 23 vjeçe kur luajti në filmin “Edhe kështu edhe ashtu”.

Shënonte viti 1989 dhe era e ndry shimeve në bll okun ko munist kishte filluar të f rynte edhe në Shqipëri. Me një stil flokësh të rrallë për kohën dhe një fytyrë ëngjellore ajo mahniti shik uesit me pamjen e saj gjatë asaj periudhe,

Ndoshta nga të pa ktat bukuri që shqiptarët mundeshin të për balleshin në atë peri udhë ku mungonte çdo gjë.

Ajo e ka ndërtuar jetën mes Shqipërisë dhe Francës duke u angaz huar në jetën arti stike atje. Sesilia është pak më shumë se 50 vjeç dhe ruan të njëjtën fisn ikëri e fr eski edhe pse vitet kanë kaluar.

Edhe keshtu edhe ashtu - YouTube

Sesilia PLASARI INTERVISTA ABCNews Prill 2013 - YouTube