Rasti i mjekut infe ksionit Pëllumb Pipero që u inf ektua me Covid-19 disa ditë pasi mori do zën e parë të va ksinës ku ndër koronavirusit, konsiderohet i rrallë apo i vetmi në vendin tonë.

Tashmë, Pipero e ka kaluar koronavirusin dhe është në gjendje të mirë shën detësore. Në një lidhje me Skype për Klan News, Pipero është shprehur se Covid-19 e kaloi në shtëpi në formë të lehtë.

Por pranon se ka patur gj endje ank thi dhe pagj umësie, për të cilat ka marrë edhe qet ësues.

“E kalova në kushte shtëpie, klin ikisht formë e lehtë. Nga ana labo rato rike dhe imazherike, e kons ideroj formë e mesme sepse kisha një prekje pul mon are më shumë se 30%. Por e kam kaluar në formë nga e lehtë nga të mesme, dhe e kam kaluar në kushte shtëpie me ndihmën e djalit sepse bashkëshorten nuk e kam pasur këtu, ka qenë jashtë vendit, dhe natyrisht nën kujdesin e kolegëve të mi inf ekt ologë, pne umologë, ima zhe ristë, më kanë qëndruar pothuajse të gjithë pranë me këshillat e tyre”.

Pyetjes nëse ka pasur fri kë si pac ient, Pëllumb iu përgjigj: “Natyrisht që kam pasur një lloj an kthi, këtë dua ta pranoj, fr ikë nuk kam pasur, por kam pasur një lloj ank thi dhe pagjumësie që ka zgjatur disa ditë, madje kam marrë dhe qetë sues për të”.