Një ek spert i Covid-19 ka thënë se ngj arjet e mëdha si fest ivalet dhe cere monitë mar tesore ka të ngj arë të mos ndod hin më për “disa vjet” për shk ak të kër cënimit që pa raqet ak oma vi rusi.

Tim Spector, pr ofesor i epidem iologjisë gje n etike në King’s College në Londër, tha se brit anikët duhet të pre sin për disa kohë, pava rësisht nga pr ogrami i vaks inimit mas iv.

Spekta torët akt ualisht janë të nda luar të marrin pjesë në ngj arje spo rtive dhe da smat e mëdha. Në muajt e fun dit, fo rcat e pol icisë kanë mby llur një numër da smash të mëdha që shke lin rreg ullat e pand emisë.

Pro fesor Spe ctor tha se ndal imi i organ izimeve me shumë pjesë marrës ka të ngja rë të jetë në fuqi për “disa vite të ardh shme”.

Ai i tha Tim es Ra dio: “Unë nuk mund të shoh që pap ritmas kemi një tjetër fest ival Chelte nham pa rregullore përsëri, nuk mund të shoh që kemi dasma masive me njerëz që vijnë nga e gjithë bota, unë mendoj se për vitet e ardhshme ato ditë janë zhdukur. Unë mendoj se ne duhet të vazhdojmë të bëjmë gjëra të lehta, duke mbajtur distancë nga njëri-tjetri në pu blik, maska, larje dore, këto gjëra nuk kushtojnë asgjë për t’u bërë. Duhet të mësohemi me këtë dhe kjo do të na lejojë të bëjmë gjërat që duam t’i bëjmë më lehtë dhe më lehtë”.

Duke adresuar normat e infeksionit, siç shihet në Studimin e tij të Zoe Covid Symptom Study UK Infection Survey, ai tha: “Ne po shkojmë drejt vendit ku normat janë përgjithësisht shumë më të ulta kudo, ne po shohim rreth një në 170 njerëz të prekur mesatarisht”.

Profe sor Spe ctor tha se ai besonte se riven dosja e rregullit të gjashtë personave që lejojnë njerëzit të takohen jashtë duhet të “inku rajohet patjetër” në të njëjtën kohë kur shkollat ​​fillore fill ojnë të kthehen.

Në maj të vitit të kaluar, profe sori Spector tha se Cheltenham Festival dhe ndes hja e Liverpoolit në Cham pions League kundër Atletico Madrid, të ndj ekur nga rreth 52,000 njerëz në Anfield, kontribuan në një rritje të vd ekjeve nga ko ronavirusët në Mbretërinë e Bashkuar.

Ai tha se ngjarjet kishin “shkaktuar vuajtje dhe vd ekje të shtuar që përndryshe nuk do të kishin ndodhur”.

Të dhënat nga apli kacioni i tij Zoe tr eguan se Cheltenham dhe North West u bënë të dy “pikat kry esore” për v irusin, shtoi ai.

Mbledhjet ma sive u ndal uan pak më shumë se një javë më vonë kur u vendos bl lokimi i parë.