Një ngj arje e rë ndë tro nditi sot Malësinë e Madhe, teksa u gjet e paj etë tr upi i një 47-vjeçare, e ide ntifikuar si Violeta Gurraj. Konkretisht ngja rja tra gjike është regjistruar në shtëpinë e saj në Bajzë të Malësisë së Madhe. Sipas fqinjëve e ndjera ishte në ko nflikt me familjarët e ish-bashkëshortit por nuk dihet ende nëse vik ti ma i ka dhën ë f und jet ës apo është mb ytur nga dikush tjetër. Mësohet se Violetës i kanë vr ar ë burrin 7 vite më parë, me të cilin ajo ka pasur tre fëmijë, 2 vajza dhe një djalë.

Për shk ak të kon flikt eve familjare dhe m arrëdhë nieve jo të mira me fëmijët 47-vjeçarja jetonte e vetme dhe në kushte të vështira ekonomike. Nga disa foto të siguruara nga TopChannel, shihet që gruaja ka jetuar në kushte ek str eme, teksa shihen edhe njo llat e gja ku t të së cilës ndodheshin pranë një banaku të vogël që kishte në banesë. Në banesë ka mungesë të theksuar të or endive shtëpiake dhe kushteve bazi ke.