Aktori i njohur i humorit shqiptar Irgen Çela ka folur për etik etimet që merr nga rolet e tij në skenë dhe reagimet që kanë njerëzit kur e shohin në rrugë.
Në një inter vistë për “Wake Up”, Çela u shpreh se ndodh që njerëzit të kenë pe rceptim nga mënyra se sib ëhen bat utat në television.
“Ne rastin e Portokallisë bëhet në kuadrin profes sional, sidomos rastin kur Kola ta llet me gjatësinë e Mirit dhe shumë nga ato batuta i kam menduar edhe vetë si ta tal l veten time. Njerëzit duke e dëgjuar, duke iu dukur simpa tike thonë si e le atë, bjeri atij, mos e lej atë. Ndonjëherë kanë perc eptim më ndryshe se si duhet”, tha Çela.

Ndër të tjera shtoi se nuk është ndje rë asnjëherë i bu llizuar nga ana profes ionale pasi e ku pton kur duhet të të rhiqet.

“Duke i marrë gjërat nga ana profes ionale, nëse unë duhet të bëj një rol dhe kri teri është që të jem i gjatë, tërhiqem dhe nuk kam pse ndihem i bu llizuar. Duhet ta pra nosh veten si je dhe në rast se bëhet një rol fëmije dhe duhet ta bëj unë se jam më i vogël në tr up, nuk kam pse ofen dohem”, tha Çela.

Sa i përket bul lizmit në emis ionet e tjera për shk ak të role ve që ka pasur, Cela u shpreh se është e pashm angshme, por përpiqet që të bëjë sa më shumë batu ta, por pa i kaluar kor nizat. Ndërsa në rrugë i ndodh që njerëzit të duan ta marrin hopa apo të ulen në të njëjtën gjatësi me të për të bërë foto dhe në këtë mënyrë bëjnë bu llizëm, por pa vetëdije.

“Dihet që njerëzit do krijojnë ident ifikimet e veta për aktorë të ndryshëm. Ka raste që unë përpiqem ta shfr ytëzoj këtë gjë, bëj aut oironi me veten ose bëj batutë duke ia lejuar edhe tjetrit. Duhet të bëhet hu mor duke mos i kaluar korn izat dhe ia them vetes ‘Bravo, je i madh’.
Ndodh që vijnë të më marrin hopa, jo se e bëjnë me qël lim, por mundohem që ta shmang duke i thënë se mos më marrin hopa”, tha Çela.