Mbremjen e djeshme, u regjistrua një ak si dent tra g jik në aks in Vlorë-Levan, ku hu mbi je tën një grua, e cila u iden tifi kua si Anxhela Capo 23-vjeçe ndërsa është pla go sur rë ndë shoqja e saj, Silvana Muho, 22-vjeçare.

Sipas infor macio neve parap rake thuhet se aks ide nti ka ndo dhur pranë vendit të quajtur Kripa, teksa automjeti me drejtuese shtetesasem Anxhela Capo ka dalë nga rruga dhe është për pl as ur me mur in mbr ojtës.

Mediat ra por to jnë se makina është përmb y sur dhe tr upi i vi kti mës është he d hur rreth 300 metra larg makinës.

Tr upi i vik t im ës ende qëndron në anë të rrugës i dër r muar. Ndërkohë pol i cia ka shkuar në ven din e ngja rj es dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aks ide ntit tr agj ik.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur