Një javë më parë emisioni “Stop” transmetoi rastin e gra bitjes së një pac ienti të in tu buar në spi talin inf ektiv “Covid 1”, të cilit iu vod hën para nga portofoli dhe karta e bankës.
e
Ditën e sotme u bë i ditur la jmi se for cat e kom isar iatit numër 4 në bashkëpunim me Prok uro rinë e Tiranës kanë bërë të mundur id entif ikimin dhe arr est imin e infer mi eres që ka kryer këtë ak t të rë ndë. Ajo është 30-vjeçarja Ronida Hysa.

Emisioni “Stop” ka s igu ruar pam jet e momentit të 30-vjeçares teksa shoqërohet në po li ci e lid hur në pr anga.  Nga ana tjetër, Urdhri i Inf erm ierit vendosi bll o kimin e lejes së usht rimit të pro fesionit deri në vendimin përfundimtar të gj yka tës për inf erm ier en Hysa.

Në përfundim të pr ocesit gjy qës or, do të merret ve ndimi përfundimtar për heqjen me ose pa afat të licencës së zonjës Ronida Hysa. Infe rm i erja ka qenë përfaqësuese në grupin e dytë ku Shqipëria ka çuar një ndihmë me i nfe rmi erë dhe do ktorë drejt Italisë.

Djali i paci ent it të ndjerë, që gjeti kurajon të d en on co nte në “St op”, shprehet mirënjohës për ndj ekjen dhe zgjidhjen e pro ble mit të tij.

“Jam falënderues ndaj emisionit “St op” për punën e bërë që është gjetur personi që ka marrë por tof olin e babait tim se pa emisionin “Stop” nuk do kishte dalë personi. S’kam fjalë. U jam mirënjohës edhe për ju kam fjalët më të mira”, tha ai.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur