Prokurorët italianë kanë hapur një het im për vde kjen aksi dentale të një 10-vjeçareje që duket se mori pjesë në një sfi dë në rrjetin e nda rjes së videove TikTok.

He timi vjen ndërsa Italia njoftoi se kishte bll okuar përkohësisht aks esin në TikTok për përdoruesit, mosha e të cilëve nuk mund të provohet saktësisht. Sipas kushteve të TikTok, përdoruesit duhet të jenë të paktën 13 vjec. Vajza vd iq në një sp ital në Palermo pasi u gjet të mërkurën nga motra e saj pesë vjecare në tualetin e familjes me telefonin e saj celular që u konf iskua nga pol icia.

TikTok, që është në pronësinë e kompanisë kineze “ByteDance”, tha të premten se nuk kishte mundur të identifikonte asnjë përmb ajtje në site-n e tij që të kishte inkur ajuar vajzën të merrte pjesë në ndonjë s f idë, por po ndi hmon autoritetet në he timin mbi nxitje të mundshme të vetëvrasjes.

“Si guria e komun itetit të TikTok është prioriteti ynë absolut. Për këtë arsye ne nuk lejojmë asnjë përmbajtje që inkurajon, promovon dhe glor ifikon sjellje që mund të jenë të rrez ikshme”, tha një zëdh ënës i TikTok.

Autoriteti italian i mbrojtjes së të dhënave tha në një deklaratë më vonë të premten se do të bllo konte rrjetin e medias sociale me efekt të menjëhershëm deri më 15 shkurt, datë në të cilën rrjeti duhet të plotësojë kë rkesat e rregu llatorit. Eskpertët mje kësorë kanë paralaj mëruar për rre ziqet e sfi dave që ndërmerren nga të rinj.

Prindërit e vajzës, thanë për la Repubblica-n, se vajza tjetër u kishte shpjeguar se e motra po luante lojën blackout. “Ne nuk dinim asgjë për këtë. Dinim vetëm se vajza jonë e përdorte TikTokun për kërcime dhe për të parë video. Nuk mund ta imagjinonim këtë mizori”, tha ai.