Zyrtarët norvegjezë po rishikojnë këshillat e tyre për të gjithë ata persona që marrin vaks inën anti-COV ID. Agjencia Norvegjeze e Barnave raportoi se 13 persona të moshuar që morën një dozë të vak sinës hum bën je tën pas efek teve anë sore.

Në total 23 qytetarë kanë hum bur jetën pasi morën vaksinën e Pfizer. Të gjitha rastet u shënuan tek pacie ntë në shtëpitë e të moshuarve, mbi moshën 80 vjeç. Ethe, të për ziera dhe dia rre ishin ndër efe ktet an ësore tek 13 prej tyre bën me dije zyrtarët, çka dhe mund të kenë çuar në vde kjen e këtyre personave.

Rre gullatorët tani ia lënë në dorë mjekëve që të kon siderojë se kush duhet të vak sinohet.

“Nuk ka ndonjë lidhje të caktuar midis këtyre vde kjeve dhe vak sinës. Ajo që themi është se nëse keni pa cientë shumë të do bët, shumë të sëm urë dhe që kanë një jetëgjatësi të shkurtër, duhet të bëni një vlerësim shtesë të përshta tshmërisë së vaks inimit të këtyre pacie ntëve”, u shpreh Steinar Madsen, mjek u kryesore i Agjencisë.

“Ekziston një mundësi që këto reaksione anë sore të zakonshme, të cilat nuk janë të rrezi kshme për paci entët më të rinj, mund të përke qësojnë sëm undjet tek të moshuarit”,- tha Madsen.

“Ne nuk jemi të al armuar për këtë, sepse këto janë dukuri shumë të rralla dhe ato ndodhën në pa cientë shumë të d obët me sëmu ndje shumë të rë nda”,- theksoi ai.

“Tani po kërkojmë që mjekët të vazhdojnë me vak sinimin, por të kryejnë vlerësime shtesë të njerëzve shumë të së murë, gjendja themelore e të cilëve mund të përke qësohet.”

Në raportin e saj, Agjencia Norvegjeze e Barnave tha se një total prej 29 personash kishin pasur efekte anë sore nga vak sinimi COV ID-19, 21 gra dhe tetë burra. Në shtetin nordik më shumë se 30.000 persona janë vaks inuar në javët e fundit.

Në të gjithë botën, pas çdo fushatë vaksinimi ma siv duke pasur parasysh numrin e madh të njerëzve të përfshirë, zyrtarët presin që të raportohen vd ekje dhe efe kte anë sore të rë nda

Por, përcaktimi nëse vak sina shka ktoi ose jo vde kje mund të jetë shumë sf iduese dhe kërkon që të gjitha shka qet e tjera të mundshme të përjashtohen.