Mjeku infe ksi onist, Pëllumb Pipero, në ABC-ja e mëngjesit, me gazetarin Enkel Demi foli për situatën, ndryshimet, rastet e reja dhe respektimin e ma save të Covid-19.

“Vir usi ka shumë të panjohura. Në fillimet e tij kishte më shumë fr ikë dhe pasiguri, pasi nuk kishim informacion se çfarë do të ndodhte”, tha Pipero.

Ndërsa u ndal tek ashp ërsimi i mas ave, nëse duhet të merrej apo jo një vendim i tilli nga Komiteti Teknik, Pipero tha se është me rë ndësi që të kuf izo hen lëvizjet në fundjavë, duke shtuar se nuk është për mby ll je.

“Për mua duhet të ndalohet udhëtimi jashtë Tirane. Në fundjavës duhet të ketë një nd alim të kalimit nga një rajon tek tjetri, pasi mbipopullimi i lokaleve sjell transmetim të Covid-19. Po ashtu duhet të respektohen ma sat aktu ale.

Unë mendoj që lokalet të zbatojnë m asa str ikte dhe po të respektohen masat aktuale dhe të kufizohen lëvizjet në fundjave, mund të fre nohet edhe përhapja e viru sit. Për mua si mjek, indi kator kryesor nuk është numri i rasteve të infe ksio neve, por numri i rasteve që shtrohen në spi tal.

Numri i atyre që shtrohen në spi tal është real, i rasteve të rë nda, i atyre që hum basin jet ën këto janë indikatorë që mua si mjek më shqetësojnë”, sqaroi ai.

Gjithashtu Pipero tha se përgjithësisht vi ru set pësojnë mut ac io ne të rëndësishme me përhapje të shpejtë.

“Qoftë im uniteti natyral i fituar qoftë imun iteti i përfituar nga vak sina të mbron ndaj vir usev e të tjera, edhe nëse inf ekto hesh sëm undj en e kalon më lehtë”, theksoi Pipero.

Ndërsa u ndal tek situata në Shqipëri, Pipero theksoi se ishte e pritshme që situata pas festa të vinte me sh ifra të larta, pavarësisht se thuhet se se kanë kohë që kanë kaluar, por transmetimi vijon ditë pas dite dhe nuk shkë putet lehtësisht. Deri në gjysmën e parë të marsit numrat do të jenë në rr itje. Ka disa faktor që më bëjnë të jenë opt imist për fundin e muajit prill, qoftë vak sina procesi i së cilës po vijon, por besoj edhe rritja e tem peratu rave do të luajë rolin e saj”, tha ai.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur