Ditën e sotme është bërë me dije se një shqiptar i moshës 38 vjeç ka ndë rruar je të në Itali për shk ak të Covid-19. Ngja rja në fjalë, ka krijuar shumë polemika në rajonin Molise për shkak të mungesës së një spi tali për tra jtimin e ra steve me Cov id.

Ai duhej të shtrohej në ter api inte nsive, por askush nuk i dha një shtrat aty.

Mediat italiane shkruajnë se kjo ishte një vde kje që mund të shmangej nëse aut oritetet shën detësore italiane do të kishin bërë të mundur që të zgjeroheshin kapa citetet spi talore.

Sipas mediave të huaja, në pritje të ndi hmës që nuk erdhi kurrë, ai ndë rroi jetë duke lënë pas gruan 25-vjeçare dhe dy fëmijë të mi tur. Ai nuk kishte së mun dje të tjera shoqëruese, por vetëm simpt oma të agr avu ra për shk ak të Co vid. Lajmi ka nxi tur indi njatë në komunitetin shqiptar në Itali, por edhe pole mika mes instit ucioneve.