Sot është një ditë shumë e tr ishtë për mode ratoren e dashur nga pub liku, Arbana Osmani. Ajo ka njof tuar në rrj etet so ciale se ka hum bur gjyshin e saj.

Kr ahas një fotoje ku sh ihet me gjy shin e gjyshen e ndj erë, Arbana ka dhënë la jmin e hid hur duke e sho qëruar me fjalët pr ekëse: “Ma puth fort Na nën, o gjysh! Ah, sa do më ma rrë ma lli për ju”.

Kujt ojmë që në shk urt të vitit që la më pas, mod eratorja hu mbi gjyshen e saj. Në atë kohë, ajo po st oi një foto ku u shf aqën të dyja të buzëqes hura. “Sa shp irt të kam! Miru pafshim atje lart”, shkru ante Osmani.