Kons piracionisti Alfred Cako është infek tuar me Covid-19. Mësohet se ai nuk do para qitet sot në stu dion e Top Cha nnel në pr ogramin “Rrethi Katror” ku prej muajsh tregon se Covid-19 nuk ekz iston dhe se kjo është një saj esë e Il umin antit.

Ai sfid onte hapur edhe insti tucionet shënd etësore duke i kërkuar që të hy nte në spit alin Inf ektiv pa ma skë duke shprehur bi ndjen që gjithçka ishte një saj esë.