Në shtëpinë e zyrën e mjekut të arre st uar, Edvin Prifti me detyrë kar dioki rurg në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” janë gjetur në total 250 mijë euro dhe 130 milionë lekë.

Ndaj tij është vendosur mesa “Pezu llim nga detyra” për veprën pen ale “Korr upsion pas iv i perso nave që ushtr ojnë funk sione publike”. Mës ohet se mjeku është kapur në përgj imet e SPAK teksa bisedonte me Manuela Mallakuçi, për një oper acion të një familjari të kësaj të fundit.

Nga het im et e kryera nga SPAK për arre s ti min e 10 personave të cilët ak uzo hen se me skema kor rupt ive ulnin vitet dhe lironin të dën uarit, është evide ntuar edhe një rast korr upsio ni në sh ëndetësi dhe në lidhje me këtë rast Gjy kata e Posaçme e Shka llës së Parë Kundër Kr imit dhe Korr ups ionit dhe Kri mit të Orga nizuar ka vendosur masën e Sig urisë ndaj shtetasve:

Gjithashtu u ar res tuan: Trëndafile Frangu, infermiere në QSUT, është pezu lluar nga detyra për vepr ën pen ale u sht rim i ndik imit të pali gjshëm të funksionarit publik.Migena Skënderi, është lënë me ma sën det yrim par aqitje në po lici për shk ak se aku z ohet për v eprën pe na le Usht rim i ndik imit të palig jshëm të funksionarëve publik.