Në përfundim të tryezës për arsimin në Elbasan një situatë e pakëndshme i ka ndodhur kryetares së LSI-së , Monika Kryemadhi.

Një grup pol icë sh i janë afruar asaj dhe një grupi duke i kujtuar që nuk lejohen gru mbu llimet më shumë se 10 veta në bazë të protokollit ant ic ovi d. Ata po ashtu iu kujtuan përfaqësuesve të LSI-së vendosjen e mas kave.

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi i ka ftuar të bëjnë det yrën e të vendosin gjobë në rast se kon tatojnë sh ke lje. Por jo vetëm k aq. Ajo i ka ftuar që fillimisht të merren me lu f ti min e ba ndave dhe të kr iminelëve.