Një “Youtu ber” nga Turqia ka rea lizuar një eksp eriment soc ial, ku nxjerr në pa h se si rea gojnë qytetarët turq ku shik ojnë një flamur të Greqisë.
Kohet e fundit mes dy vendeve te nsionet janë sh tuar së shumti, ndërsa kjo fr ymë është pasqy ruar mesa duket edhe tek qytetarët.

Në pa mjet e p ubl ikuar blogeri i kërkon qytetarëve të ndr yshëm që t’i bëjnë një foto me cel ularin e tij. Por këto të fundit sapo shik ojnë flamurin grek refu zojnë që të bëjnë foton madje konfli ktohen me blo gerin.