Rritja e infektimeve në Shqipëri sipas specialistëve duhet të shoqërohet me m asa më të as hpra. Aktualisht në fuqi janë masat e vendosura që në Nëntor të vitit të kaluar me një ndryshim disa ditor gjatë festave të fundvitit.

“Kjo i takon Komitetit Teknik të Ekspertëve, por deri sa të ashp ërso hen ma sat, duhet një bashkëpunim dhe ndërgjegjesim të popullatës”.

Por përse po rri ten ka q shumë numrat e të inf ektu arv e? Ekspertët shohin si shk aqe kryesore mosmbajtjen e dis tancës dhe negli zhimin e mask ave mbroj tëse.

“Në fakt kjo ka ardhur nga ftohja e motit, grumbullimet në festat e fundvitit dhe mbushja e bareve dhe lokaleve”.

Në vend numërohen mbi 32 mijë raste pozitive aktivë. Harta e të infe ktu arve është shtrirë në të gjithë Shqipërinë.