Një ngj arje e rëndë ka ndod hur ditën djeshme, pasi ka nd ërruar jetë në mos hë të re Amarildo Mekollari, një nga th emeluesit e LRI.

La jmin për nda rjen nga jeta të djalit nga Sk rapari e ka bërë me dije ish-depu tetja e LSI-së, Erisa Xhixho.

Përmes një shë nimi në faceb ook, Xhixho prek me fjalët e nd jera për bashkëpu nëtorin e saj, të cilin e kuj ton përh erë me buzëqeshje dhe pozi tivitet.

Shë nimi i pl otë: Më tris htove shumë mik i mirë, bashkë pun ëtor i çmuar në kri jimin e LRI-së. Sa e pab esë kjo fla më Covid-19 që të mori e të larg oi nga ne fizi kisht, pasi ti do jesh me ne dhe në kujt imet tona përgjit hmonë. Pr ehu i qetë m ik i mirë e mos ki mer ak, sepse Beta dhe engj ëlli juaj nuk do jenë vetëm, por do të kenë gjithm onë pranë miqtë e tu.

Për mua do të mbet esh Amarildoja Mekollari i Skr aparit, që më pri ste me buzëq eshje e plo t pozi tivitet. Do na mun gosh shumë. Ngus hellime Betës dhe familjes.