M oderatorja Bora Zemani është inf ektuar me Koronavirus. Laj min e bëri të ditur Arjan Konomi gjatë pu ntatës së sotme, ku Bora mu ngonte.

“Bora është inf ektuar me Koronavirus. Do të mungojë për disa ditë. Është në gje ndje të mirë, mos u shqetësoni!”, tha ai.

Këto ditë, në vend të Borës do të preza ntojnë vajzat e “Përputhen”. Sot pre zantoi Ana Kauri, e cila do të prez antojë dhe nesër.