Ka përfunduar aventura e 30-vjeçarit Riljon Lala. I riu i cili u arr atis nga kom isariati numër 1 në Tiranë mëngjesin e 4 janarit është arre stuar sot nga po licia.

Sipas informacioneve të para, Lala mësohet se është ndaluar pasditen e sotme nën zo nën e Ali Demit ku qëndronte në një banesë me qira, të marrë që prej arr atisjes nga ambi entet e kom isariatit. 30-vjeçari kishte mundur t’u shpëtonte nga duart pol icëve më datë 4 Janar 2021, duke u larguar nga amb ientet e par abur gimit.

Kujtojmë se dy efe ktivët e pol icisë që po shoqë ronin të nda luarin për ar më pa leje janë Mynyr Xhelili dhe Mustafa Bac. Sipas heti meve ata janë dhu nuar fizi kisht nga i arre stuari për ar mëmba jtje pa leje, Riljon Lala.

Pas he timeve në lidhje me arr atisjen Xhelili dhe Baci janë dërguar nga SHÇBA-ja për ndje kje pe nale në prok urorinë e Tiranës, me dysh imin se kanë ab uzuar me det yrën, duke lejuar një person të arre stuar dhe të rrez iks hëm që të arr atis et.

U arratis nga komisariati, policia arreston Riljon Lalën, fshihej në