Hi gjiena është një nga bazat kryesore të ho telierisë. Le më pas kur flitet për res torantet dhe vendet ku gatuhet.

Por pamjet e një pu nonjëse e McDon ald’s, e cila prek të pas met teksa po bënte gati po rosinë e një klienti kanë bërë xhi ron e botës. Pu nonjësja u kap në fl agrancë ndërsa përga tiste patate të skuqura.

Vi deo shk aktoi shumë rea gime dhe çakt ivizoi dhe përherë e më shumë njerëz pyesin se sa e sig urtë është të hash nëpër res torante. Punonjësja u fi lmua në një fast food në Shtetet e Bashkuara dhe ishte film uar nga një kli ent.

Video tani është bërë vi rale në rr jetin tashmë të fa mshëm so cial T ikTo k. Më e pakta që mund të th uhet është se njerëzit janë sh tyrë të shohin imazhet. Ky imazh ka sjellë goxha sh qetësime te njerëzit që e kanë parë.

Burimi: SantePlusMagazine/ Përktheu dhe përshtati: Revista Ora.