Kry etarja e Lëvi zjes Soc ialiste për Inte grim Monika ishte në Papër të Elbasanit ku u takua me m bështetës të LSI. Temë krye sore e diskut imit ishte ref orma admini strative e cila sipas Kr yemadhit e ka fry rë admi nistratën, por duke lënë qyt etarët pa shër bim.

Ajo d ërgoi edhe mesa zh për maxh orancën duke dek laruar se do të mpo shtet më 25 Prill ndërsa ngri ti edhe një dolli me raki për të lu ftu ar të ftoh tin që ka përfsh irë vendin përgjatë ditëve të fundit.

“Në të gjitha kom unat e Elbasanit ka një pr oblem. Një nga gjërat që disku tojmë është jo vetëm ris hikimi i refo rmës admini strative. Bux heti është 3-fishuar për sh kak të admi nistratave të fryra dhe shër bimi ndaj qytetarëve nuk shkon. Unë dje kam qenë në Durrës ishte -2, Tirana sot ishte -4. Dielli është si gënj eshtar ndon jëherë.
Ne të ftoh tim do e mpo shtim se nuk e kemi probl em. Hajde gëzuar. Qev eria mp oshtet më 25 prill. Unë them se na kanë i kur shumë njerëz për shkak të mung esës së pun ësimit dhe krijimit të hapës irave për punë. Të gjithë kanë krij uar hapë sira duke u lar guar nga Shqipëria. Të gjithë thonë pol itikanët do krij ojnë vende të reja pune por ne shq uhemi për ta mbajtur fjalën”, tha Kryemadhi./mv.abcnews.al

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur