Qeveria në Itali ka vendosur që të zgjasë gjendjen e jash tëzakon shme, si një përpjekje për të paranda luar përhapjen e COVID-19. Mësohet se gjendja e jash tëzako nshme do të jetë në fuqi deri në muajin Prill.

Ministri i Shëndetësisë, Roberto Speranza, deklaroi sot se shifrat akt uale nuk tregojnë se virusi ka humbur fuqinë e tij dhe po përhapet më pak.

“Në javën e kaluar ka pasur një përke qësim të përgjithshëm të epi dem isë, ne jemi përsëri në një fazë ekspa nsion iste“, deklaroi Speranza në dhomën e ulët të parlamentit.

Gjendja e jas tëzak onshme ishte caktuar të skad onte në fund të këtij muaji, por tashmë me ra stet që po rri ten do të vijojë të jetë në fu qi dhe për të paktën 3 muaj.

Sipas ligjeve në Itali, gjendja e jash tëzakon shme i jep pushtet më të madh qeverisë qendrore, duke e bërë më të lehtë për zyrtarët të anashka lojnë bu rokra cinë për shumë vendimmarrje në Itali.

Italia ka regjistruar 79,819 vde kje nga COV ID-19 që nga nisja e pan demisë në Shkurt të vitit të kaluar. Itali është vendi i dytë me numrin më të lartë të vde kjeve në Evropë dhe i gjashti për nga në botë. Po ashtu ka raportuar 2.303 milionë raste CO VID-19 deri më tani.