Bora është tepër akti ve në rrj ete soc iale dhe ndan me ndje kësit momente të ndryshme të përdits hmërisë së saj.
Mod eratorja pub likoi një foto të sajën ku shfaq ej pa grim dhe e veshur me rroba sportive, teksa ka “s fiduar” ndje kësit të gjejnë moshën e saj.

Mod erat orja ka lindur në vitin 1992, ndërsa sot ka 29-vjeç. Megjit hëse është ende shumë e re, ajo nuk i tregon aspak 29 vitet e jetës, duke u duk ur ende sikur është në fillim të të 20-ave të saj.