Prot esta të dh unsh me janë shënuar sëfundmi në Greqi. Mijëra qytetarë kanë dalë në sheshe dhe janë konfro ntuar dhu nsh ëm me po lic inë. Gjithçka ka ardhur pas një videoje të publikuar në rrjetet sociale, ku shihet se poli cia gr eke dh unon një qytetar, pa ndonjë ars ye të fo rtë. Mbrëmjen e djeshme është shë nuar edhe ku lmi i përpla sjeve. Një efe ktiv po licie është pla gosur rë ndë, pasi është rr ahur rreth dy minuta e gjysëm nga tu rma. Ai ka marrë go dit je të mëdha në trup e kokë dhe ka hum bur shu më gj ak.

Siç shihet edhe nga pa mjet dhjetra njerëz rre thojnë po licin e rrë zuar dhe fillojnë ta rra hin atë egë rsis ht me shke lma dhe gru shte . Edhe pse ai është i sht rirë në as falt, të rinjtë vazhdojnë ta go da sin dhe ta sh ajn ë. Go di tjet që ai merr në kokë janë shumë të fo rta. Rr ahja e pamëshi rshme zgjat rreth dy minuta e gjysmë derisa kolegët e tij nga ekipi ACTION dhe MAT arrijnë ta shpëtojnë.
Ai është shtruar në spit al dhe ta shmë është i vetëdijshëm. Sa për inci den tet e djeshme dhe veçanërisht për disa video që po qarku llojnë në internet dhe kanë të bëjnë me sjelljen e po lic së, si dhe aku zat për dhu në, do të bëhet një vlerësim i përgjithshëm nga auto ritetet pë rka tëse.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur