Koro navi rusi vijon të përhapet me shpejtësi në vendin tonë, kjo ka sjellë një rritje të madhe te numri i të infe ktua rve dhe vik tim ave që hu mbin jet ën.

Mësohet se së fundmi vir usi i ka ma rrë je tën një 22-vjeçareje me origjinë nga Kolonja.

Euxhena Jorgji studionte në Tiranë për Financë dhe që para një muaji ishte shtruar në Tiranë në Spita lin Infek tiv, ndërkohë që ka ndë rruar je të sot.

Ra por tohet se ajo vuante nga së mu n dje të tjera shoqëruese. Ajo vuante nga një së mu nd je në ko cka.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur