Ditë e ze zë është shë nuar në orët e fundit për qytetin e Elbasanit. Tre persona kanë hum bur je tën si p as ojë e CO VID-19.

Faxnews rap orton se ata janë në moshë të re, 35-45 vjeç, të tre të gjin isë mas hkullore.

Gjithashtu në gje ndje të rën dë në spital është shtruar edhe oksigjenisti i spitalit të qytetit.

Ai është 38 vjeç dhe gje ndja e tij është përk eqësuar pas trajtimit disa ditë në banesë. Kujtojmë se Elbasani është një nga qytetet, i cili po përballet me një numër të lartë infe ktimesh.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur