Presi denti i FS HF-së Armando Duka ka dhënë një la jm të hid hur në rrj etet e tij soc iale, ku nj ofton se është nd arë nga jeta ish-mb ro jtësi i njo hur i Tiranës dhe Shqipërisë, Seit Hyseni.

Ai mb ajti edhe shi ritin e kapitenit te bardheblutë. Një humbje të madhe e cilëson largimin e tij Armand Duka, i cili ngushëllon familjarët dhe miqtë në postimin e bërë në Facebook.

“Futbolli shqiptar ka h umbur sot një tjetër person alitet. Me hid hërim të the llë mora laj min e nd arjes nga j eta të Seit Hysenit, ish-futb ollist i Tiranës, por edhe i eki peve Ko mb ëtare në vitet ‘70-‘80. Miku im Tit Hyseni, siç e njo hin shokët dhe sportda shësit, ka qenë pj esë e një plejade të shkë lqyer të fu tbo llit shq iptar e veça nër isht të klu bit kr y eqy tetas, ku k aloi pjesën më të madhe të ka rrierës së tij.