Një adole shente nga Pogradeci po përjet on pr es ionin ps ik ologjik që shoqja e saj po u shtr on mbi të. Vajzës i kërk ohet të zë rë të das hur, ndr yshe shoqja nuk do ta mbajë më mike sepse “është e pra pa mbetur”.

Historia sho ku ese është rrë fy er.“Jam një 16 vjeçe nga Pogradeci dhe jam nxënëse shumë e mirë në m ësime. Jam shumë sim patike.

Nuk kam qenë asnj ëherë e li d hur edhe pse një dja lë më pëlq en shum ë fort. E kam në shkollë. Unë kam një sh oqe të ngu shtë që është 17 vj eçe dhe ajo ka patur 2 të dashur deri më tani.

Mua më pël qen muz ika dhe pi ktura dhe ko hën e l irë e kal oj duke u mar rë me to dhe sho qen.Ama sho qja është më rzi tur shumë me mua, më quan të pr ap ambetur se nuk jam li dhur.

Ajo ma dje tani që ky dja li më ka pr op ozuar më thotë që s’do t’më f las ë më ose s’do t’më mba jë më sho qe nëse nuk e pra noj atë djalin në lid hje.

Por un ë kam fri kë. Nuk jam e vo gël e di, por dua t’jem e sig urtë.

Më vjen z or të li dhem që tani sepse e di që li dh ja s’do shk ojë kërk und.Unë shoqen e dua shumë se jemi rri tur bashkë.

Nuk dua ta h um bas sepse ajo vetëm më qo rto n dhe kri tiko n për ti pin tim që s’jam e af ërt me djemtë.

Ma dje unë as fo to në rr je te soc iale nuk më pë lqen të hed h, më mirë bëj një pik turë.
Sh oqja ka 2 di të që s’më flet dhe tani jam shum ë ke q. Çfarë të bëj? Ta pra noj atë djalin për të folur në Fac ebo ok?Më jepni një mendim sepse nuk dua ta hu mb shoqen time…”, shkru an ajo.