Bri ttany Jac ques, 23 vjeç, e cila kishte hum bur besim in në das huri, për sh kak të peshës së saj, afro 140 kg, më në fund gjeti dashur inë. Ajo tashmë është në një li dhje dashurie me një ins truktor pal estre, i cili e do 23-vjeçaren për atë që është. E r eja e kishte hu mbur bes imin në das huri pasi part nerët e parë, i kër konin që të do bësohej.
Tani çi fti janë fe juar dhe thonë se ishte dashuri me shi kim të parë, edhe pse ata tal len rre gu llisht për dif erencën e tyre të pe shës në int ernet.

Brit tha:

Të dy pot huajse kishim hequr dorë nga tak imet kur fil luam të fli snim. Ne duket sikur u dash uru am menjëherë nga mom enti kur u takuam. Në f illim isha pa ksa hez ituese. Kam qenë në ma rrë dhë nie ku dj emtë më kanë thënë se do të më nda jnë nëse nuk filloj të mbaj dietë ose të përpi qem të h um bas peshë.