Mediat greke kanë pasqy ruar një l ajm që po qark ullon prej dit ësh në rrad hët e opo zitës duke shk ruar se kry eministri Edi Rama ka pës uar inf.arkt dhe është sht ruar në spi tal në Berlin.

“Ta ne a”, “oikono mia”, “ethn os”, “poli tisonline”, “ne wspost”, janë vetëm disa nga mediat gre ke që kanë rap ortuar sot këtë la jm duke iu refe ruar m ediave shqiptare por kanë ab.uzuar e ma.shtruar me fo ton që kanë ven dos ur.

Sipas tyre kjo fo to që shik oni është rea lizuar tani në një sp ital në Berlin por në fa kt kjo foto i pë rket shumë kohëve më parë, kur kryem inistri Edi Rama ka dhu ruar gj.ak.

“Edi Rama është në një sp ital sp ecial në Berlin ku po merr ndih mëën e parë pa si pësoi një inf.arkt në zem er.

Stresi i diteve të fu ndit ka përkeq ësuar sit uatën e k ryeministrit shqiptar dhe mjekët e panë si të nevo jshme t ran sportin e tij në një s pital të spec ializuar në Berlin”, shkrua jnë mediat greke.

Mediat greke shkr uajnë gjithashtu se kry eminstri nuk është ende ja shtë rre.zikut për jetën dhe në të nj ëjtën kohë mijë ra pro.testues kanë rr ethuar pa rlamentin.
Fo to dhe laj m i vitit 2017 kur Rama ka dhu ruar gj.ak, pub likuar nga m ediat greke si e tanishme: