Një ak sident i rëndë ka ndod hur në autos tradën A32 Torino-Bardonecchia për shkak të rrugës së ng rirë dhe kus hteve atmo sferike.
Sipas auto riteteve Italiane a ksid en ti ka ndod hur në hyr je të tu nelit Serre la Vo ute, midis Exi lles dhe Salbe rtr and. Pol icia, amb ulancat, zj ar rfikësit dhe Kr yqi i Kuq i Susas janë në vend.

Në aksi dent janë përfs hirë 25 auto mjete dhe rapo rtohet për 10 persona të pl ago sur dhe sipas med ieve Italiane janë dy vi ktima.

Për shk ak të akul lit në asf alt që parand aloi fr eni min në kohë, të paktën 30 vetura u përfs hinë në aks ident. Për mome ntin auto strada A32 është mb yllur në dre jtim të Bardonecchia.