R ritet mosha e da ljes në pens ion për gratë. Në pë rpu thje me lig jin e ri të si gurimev e shoq ërore, nga 1 ja nari, që një grua të fit ojë të dre jtën e p ensio nit të ple qërisë, ajo duhet të ketë mbu shur moshën 61 vj eç.

Kjo përbën një rr itje me një vit, pasi deri më 31 dhj etor gratë e përfit onin p ens ionin në moshën 60-vj eçare.

Kjo rri tje parashi kohet nga r eforma e pen sioneve, që është mira tuar në vitin 2015. Re forma ca kton një rr itje grad uale të moshës së pen sionit, si për burrat, ashtu edhe për gratë. Por për këto të fun dit shp ejtësia e rri tjes do të jetë më e madhe. Për burr at këtë vit nuk parash ikohet rr itje e moshës për të përf ituar pen sion, kështu që ata do ta përfit ojnë atë në mosh ën 65 vj eç, si më parë.