Mode ratorja e njohur Gerta Gixhari ishte e ftu ar në pro gramin “Rudina”, në T v K lan. Ajo u nd al tek pus himet dhe ekspe riencat e saj ndër vite dhe u shpr eh se hist oriku i pus himeve të saj është i rastë sishëm.

Ajo asnjëherë nuk pren oton push ime muaj përpara. Në st udio mode ratorja ndau edhe një situ atë të sikl etshme që kaloi gjatë pu shimeve në Francë me bash këshortin e saj.

Gerta kishte bërë një ga bim në pren otim dhe kur sh koi në hotel kup toi që duhej të nda nte dho mën dhe me 5 mesh kuj të tjerë. Gerta Gixhari: Hist oriku i pus himeve të mia është gjithë kohës i ras tësishëm.

Unë kurrë nuk pren otoj pus hime në kohë af atgjatë, pra muaj pë rpara…