Dy ditë më parë në spitalin “Shefqet Ndroqi” u arre stuan tri infer miere dhe një sanitare, të aku zuara si bashkëpunëtore me Tire Alldërvishin, të cilat kishin ng ritur një ske më të mirëfilltë mas htrimi dhe zhva snin familjarët dhe paci entët e shtruar. Ndërkohë ditën e sotme infe rmi eret kanë dalë para gjy katës. Mira Bushi u pa me lot në sy para gjyk atësve. Gjithashttu edhe Sidorela Çela dekl aroi duke qarë se kishte dy fëmijë të vegjël, njëri 4 vjeç dhe tjetri 7 dhe se kanë nev ojë për përku jdesje.

Prokurori ka deklaruar se duke iu ref eruar dekla ratës së një kall ëzu eseje, mamasë së saj nuk i është bërë shërbimi i duhur dhe se për këtë shk ak ka ndë rrua r je të. Më poshtë jepet edhe video nga momenti i seancës gjy qësore, në të cilën shihet Sheqerie Koçi.