Një ngj arje e r ëndë vjen nga Italia. Medaiat vendase kanë bërë me dije se një 47-vjeçare shqiptare e quajtur Luljeta Heshta është su lmu ar me mjet pre rës dhe për pas ojë ka ndërruar jetë.Ngj arja ka ndodhur mesditën e sotme, ndërsa shqiptarja ka ndë rr uar je të në sp ital pas pl agëve të marra në këmbë dhe shpinë. Rap ortohet se agre sori e ka qël l uar 5 herë dhe më pas është larguar me shpejtësi. 47-vjeçarja us htro nte pros tit ucion prej më shumë se 10 vitesh në shtetin fqinj.

Ajo u v ra në hyrje të rrugës për në Pedriano, një fshat i San Giuliano, që njihet si një zonë, ku pro st it u ci oni në rrugë është mjaft i zhvilluar. Mje kët u përpoqën ta shp ëtonin, por g od itj et në shpinë i kishin prekur orga net jetësore dhe ajo nuk ia doli dot.Shkaku i ngja rjes dysh ohet se ka lidhje me pr ost itu ci on in, pasi në këtë zonë veprojnë shumë grupe për shfrytë zimin e pro stit u c i oni t.