Euro ne ws ka publ ikuar rrëf imin e një es ko rte, vajzë shqiptare në krye qytet dhe arsy et që e çuan drejt shi tjes së tr upit. Ajo shpr ehet se e ka nisur këtë “profe sion” në moshën 21-vjeçare, rreth 7 vite më parë.
Arsyeja që e ka shty rë këtë vajzë të marrë këtë vend im ka qenë tepër e thjeshtë, të vishet mirë dhe të duket e bukur. Duke qenë se r roga në Shqipëri është e pamja ftueshme për të bërë një jetë lu ksi, atëherë pa si të vetmen mënyrë që ta reali zonte këtë, shi
tjen e tr upit.

Vajza e cila nuk ka da shur të zb ulojë iden tite tin e saj, tregon se në Shqipëri ky fe nomen është kthyer në një prof esion të vërtetë, edhe pse ileg al. Sipas dës hmisë së saj, shumë vajza të tjera kanë z gjedh ur të njëjtën menyrë jet esë, për të sigu ruar para të shumta dhe në mënyrë të shp ejtë.

Kli entët e tyre zako nisht janë njerëz me para dhe pu shtet, të cilët ndie jnë nëvojën e shoq ërimit të një vajze e cila pag uhet në kë mbim të kësaj shoqë rie, duke i ofr uar edhe marrë dhenie s*ks uale. Ajo tregon se pjesë e klie ntelës së saj janë edhe biz nesmenë të huaj, kry esisht nga Italia dhe Turqia, të cilët vijnë në Shqipëri për biz nes, por njëk ohësisht, pse jo edhe një “shoq ëri” të mirë me vajza es korta.