Tre persona kanë rë në në pr angat e poli cisë së Tiranës për vep ra të ndryshme pe nale.

Fo rcat blu bëjnë me dije se një 29-vjeçar u kap në hotel tek bulevardi “Zogu i Parë” me një 61-vjeçare, me të cilën po kr yente mar rëdh ënie sek suale kundrejt shpë rblimit. Të dy janë ar rest uar dhe ak uzo hen për ve prat pe nale “Pro stituc ioni” dhe “Shfr ytëzimi i pros tituci onit”.

Njoftimi i policisë: Arre stohen në fla grancë 3 shtetas dhe proc edohet pena lisht 1 tjetër, për ve pra të ndryshme pe nale.

Fo rca e posaçme “Shqiponjat”, në zbatim të Planit të Masave për rritjen e para metrave të sig urisë, paran dalimin dhe go dit jen e palig jshmërisë, si dhe evid entimin e personave që lëvizin me sende të kund ërligj shme, në bulevardin “Dës hmorët e Kombit”, kanë kon sta tuar dhe ndaluar shtetasin L. Rr. Gjatë kon trollit fi zik të us htruar ndaj tij, Pol icia gje ti dhe sek uestroi në cilësinë e pro vës mat eriale një sasi farash të dys huar kan abisi. Në përf undim të vepr imeve, nga Sek sioni për Het imin e Nar ko tik ëve u bë arre stimi në fl ag ran cë i shtetasit L. Rr., 23 vjeç, banues në Tropojë.

Nga spec ialistët për Het imin e Traf iqeve të Pali gjs hme në DVP Tiranë u arr es tuan në fl agr ancë për vep rat pen ale “Pros titu cioni” dhe “Shfr ytëzimi i pro stit ucio nit, shtetasja N. P., 61 vjeçe, banuese në Fier dhe shtetasi O. B., 29 vjeç, banues në Tiranë, sepse në bul evardin “Zogu i Parë”, në amb ientet e një hoteli, shtetasja N. P. është kap ur në fl agr ancë duke kr yer marr ëdh ënie sek sua le me shtetasin O. B., kund rejt shpërblimit.

Sp eciali stët për He ti min e Kr imit në Kom isari atin e Po li ci së Nr. 1 proc eduan në gje ndje të lirë shtetasin F. H., 46 vjeç, pasi është konfl iktuar me shtetasin A. M., për mot ive të dob ëta.