Në Pro kur orinë e Tiranës është nisur një het im li dhur me “sh it-ble rjen e palig js hme të or ga neve nje rëz ore” dhe kjo pas një skan da li. Mësohet se një 33-vjeçar shqiptar i cili ishte shtr uar në Spanjë për inf eks ion në mus hkëri ka ndë rruar je të atje, teksa në Shqipëri mëso het se tr upi i paje të i tij ka ardhur pa zem ër.

I ndj eri është identi fikuar si Saimir Sula dhe mës ohet se ka qenë për dorues i lën dë ve na rk otike.

Tru pi i paj etë i 33-vjeçarit nuk është lej uar të shi het nga të afë rmit në amb jentet e sp talit spa njoll, por anë tarët e familjes kanë vë në re në Shqipëri se djali i tyre Saimir Sula, kishte një të ç a rë në pjesën e ze mrës.

Dhe për këtë ars ye kanë pez ulluar për disa ditë cere moninë e var rimit, në pritje të he tim eve dhe ekza min imeve të mëtej shme pasi atij i mun gonte ze mra.

Por sipas mj ekëve lig jor nuk mund të kryhet për shk ak të mun gesës së z emrës. Në lidhje me këtë ngj arje të rë ndë ka folur dhe motra e të ndj erit e cila ka dekla ruar për Re port tv se vëllai i saj kishte shkuar në shkurt në spanj dhe është kthyer në muajin maj të vitit të kaluar i vd ek ur.

Shkoi në shku rt në Spanjë dhe u kthye i vde kur në Maj. Shkoi për të bërë te stin e Cov idit në një spi tal në Barcelonë dhe i ho qën ze mrën. Më telefonoi dhe më tha hajdeni më me rrni se këtu po më mar rin fr ymën.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur