Një ngja rje e rën dë ka ndodhur pasditen e sotme në Prishtinë. Një baba ka vr arë të birin dhe më pas ka njoftuar vetë në po lici “Ejani se kam vr ar ë djalin!”.

Rap orto het se vik tima është biznesmeni Albert Krasniqi, baba i një vajze. Pol i cia ka arr estu ar autorin dhe ka sek ues truar ar mën e kr i m it.

Dy shohet se v ikt ima ka pasur pr obl eme fa miljare. Albert Krasniqi është një emër mjaft i njohur për publikun. Ai ishte shok i ngushtë me shumë artistë, si me Skivin dhe Cozmanin.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur