“Aktualisht nuk jam mirë ps ikologji kisht, do jap sqarime në një fazë tjetër të he timit..”

Kjo ka qenë fjalia e vetme që sanitarja Tire Alldervishi e spitalit Covid-2, “Shefqet Ndroqi” në Tiranë, ka dhënë përpara ofi cerit të çës htjes që ka ndjekur proc edurën e het imi ndaj saj.

Alldervishi, nuk ka qenë në gjen dje të mbrohet para ofi cerit, i cili në prani të avokatit të saj, Enea Cenko, i ka komu nikuar Tires ak uzën e “Mash trimit të k ryer më shumë se një herë”.

Ora News, zbardh ekskluzivisht qëndrimin e paku ptimtë të sanitares së arr estuar, ku dukshëm e orie ntuan nga avokati mbr ojtës, Tire Alldervishi, ka ref uzuar të japë shp jegime duke p ohuar se nuk ishte mirë nga ana psi kolo gjike.

Në dokumentacionin pol icor thuhet se “kallëzuesja Eltjana Sinanaj, pretendon se ju i keni marrë paratë për t’ia dhënë sanitareve, infermierëve dhe doktorëve të spitalit “Shefqet Ndroqi”.

Si jeni njohur me shtetasen e mësipërme dhe çfarë keni për të thënë rreth kësaj çështje?

Ndërkohë sanitarja Tire Alldervishi, përgjigjet duke pohuar se “…në këtë fazë të het imit do përfaqësohem nga avokati Enea Cenko. Aktualisht nuk jam mirë psik olog jik isht dhe sqarime do jap në faza të tjera të het imit…”.

Momentalisht Tire Alldervishi, po mbahet e izo luar në ambjentet e komis ariatit të Tiranës, ndërkohë në ditët në vijim do dalë para gjykatës së kryeqytetit për tu njohur me ma sën e sigu risë “ar rest në bu rg” që do kërkojë përfaqësuesi i aku zës.

Sanitarja, e spitalit “Shefqet Ndroqi”, ak uzoh et se i ka marrë 8 milion lekë të vjetra shtetases Eltjana Sinanaj, duke i premtuar kësaj të fundit se do i shpëtonte nënën e së murë nga “CO VID-19”, e cila nuk mundi të fitonte betejën me sëm undjen.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur