Disa çaste më parë është regjistruar një ngjarje e pazakontë në fshatin Priskë në Dajt, ku një 56-vjeçar ndoqi këmba-këmbës dy komshinjtë e tij, sepse lopët e tyre kishin hyrë në livadhin e tij.

Por, sipas gazetës Si kur shtetasi me ini ciale A.T. nuk arriti dot të qël loi fqinjët dhe për këtë arsye qël loi me së patë 5 lopë duke i gjym tuar dhe i pla gosur ato, çka solli vënien para përgj egjësisë dhe nën ak uzë jo vetëm për k anosje, shka të rrim prone dhe ar mëmba jtje, por edhe për veprën e k eqt ra jtimit të kafshëve.

Ndërkohë, zy rtari i pol icisë që bëri inve ntarin e lopëve të gjy mtu ara me sëp atë dhe që sipas asaj që u shkrua në pro cesv erbal, kafshët kishin pla gë të th ella rreth 15 centimetranë kofs hë e kurriz të tilla që konsiderohen të pashër ueshme.

Ndërkohë, një ndër komshinjtë është shprehur se:

Me sa kuptova, lopët e mia ishin futur në tokën e tij dhe kjo gjë e ka revo ltu ar shumë dhe ndaj ka zbr azur ne rvat te lopët duke i qël luar me sëp atë. Dëmi është rreth 4 milionë lekë.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur