Presidenti i Turqisë Rexhep Taip Erdogan në konfer encën për sht yp pas tak imit me Kryeministrin e Shqipërisë u shpreh se në takim është bis eduar për rri tjen e bash këpunimit.

Fja limi i Erdogan:

“Unë jam shumë i këna qur që pres sot në Ankara Kryeministrin Rama dhe del egacionin e tij. I uroj mirë seardhjen. Shqipëria është vend mik, vëlla dhe al eat. jemi dy popuj vëllezër. Jemi dy popuj vëllezër. Gjur mët e historisë sonë të përbashkët shek ullore gjenden kudo, në çdo c ep të Shqipërisë. Fry mëzuar nga historia e lashtë ne e kons iderojmë detyrë ta for cojmë këtë li dhje.

Me rastin e kësaj vizite ne sapo kemi nënshk ruar dekla ratën e ndërtimit të e Këshi llit të Bashkë punimit Stra te gjik të niv elit të Lart ë, që do të int ensifikojë marrëd hëniet tona në çdo fushë. Shqipëria sapo ka përfu nduar me suk ses presidencën e OSBE dhe që nga janari ka ma rrë preside ncën e BISEK.
Shqipëria përje toi 2 tërm ete të mëdha në shtator dhe nëntor 2019, që lanë pas shumë dhim bje. Ne mob ilizuam të gjitha mje tet në dispoz icion të pop ullit shqiptar. Përveç kësaj vendosim të ndër tojmë 522 njësi ba nimi për vëllezërit shqiptarë.

Shpresojmë që të përfund ojë ndërtimi në gusht dhe tua dor ëzojmë vëllezërve tanë ne nevojë. Ky do të jetë sim bol i marrëdh ënieve tona. Ne jemi invest itori më i madh i huaj në Shqipëri. Më shumë se 600 ko mpani turk usht rojnë aktiv itetin në Shqipëri. Bashkëpu nimit ekonomik ne do t’i japim, një dime nsion tjetër.

Xhamia e Plumit në Shkodër që do të rest aurohet nga dre jtoria e fond acioneve, shpresoj që ky proj ekt të filloj pra nverën e ardshme. Një nga pi kat kryesore, ishte lu fta kundër terr ostisit, ne bashko hemi që FE TO përbën një kërcë nim për 2 vendet, nuk do lejojmë që FE To të he mojë marrëd hëniet mes dy vende dhe Turaia do jetë pranë Shqiprisë

Fon dacioni i Mar fit, që ka marrë unfi versitetin e New York bash kë me Universitetin e Stambollit dhe hedhin bas hkë hapat, janë rreth 100 student, dhe me këtë kemi hed hur një hap shumë të rëndësishëm. Dua që të uroj zgj edhjet e 25 prillit të jenë të dobi shm për Shqipërinë dhe popu llin shqiptar”, tha Erdogan.