Mj eku i njohur infe ksi onist Arjan Harxhi po kur ohet në Turqi, pasi rezultoi i pr ekur me ko ronavi rus.

Harxhi, i cili është edhe drejtor i spi talit Co vid-3, prej 10 ditësh është duke u ku ruar në Turqi, ndërsa gje ndja e tij shë nde tësore paraqi tet ser ioze.

Harxhi ka drejtuar më herët depar tamen tin e inf eksi oneve në QSUT. Prej nisjes së pa nde misë ai ka qenë tepër aktiv edhe në media, me shpjegimet dhe këshillat e tij për qytetarët.